Публична покана

31.07.2018

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „АБ” АД с предмет: „Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов високоефективен Асфалтосмесител (Инсталация за производство на асфалтови смеси и Битумно стопанство) и Оптимизиране на енергийните разходи и повишаване производствения капацитет на фирмата, посредством доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ТПИ (включваща Мобилна челюстна трошачка – 1 брой и Мобилна роторна трошачка – 1 брой) – 1 брой, състояща се от две обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Асфалтосмесител (Инсталация за производство на асфалтови смеси и Битумно стопанство) – 1 брой”
Обособена позиция 2 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Мобилна ТПИ (включваща Мобилна челюстна трошачка – 1 брой и Мобилна роторна трошачка – 1 брой) – 1 брой”
Срок за подаване на оферти: 31.07.2018 г. – 07.08.2018 г.
Валидна до: вторник, 07.08.2018 г.
Възложител: „АБ” АД

Допълнителна информация