Над 25 години опит

„АБ“ АД е компания с над 25-годишен опит, покриващ цялостния процес по изграждане на значими за регионалното развитие в страната инфраструктурни обекти, добив на подземни богатства, производство на инертни материали и асфалтови смеси. Създадена през 1993 година, днес е специализирана в сферата на проектиране, строителство, ремонт и поддържане на обекти от транспортната инфраструктура, автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащите им инфраструктури.

На територията на Хасковска област „АБ“ АД заема лидерски позиции по отношение на дейностите по превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи по поддържане на пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Южен централен район. При осъществяване на своята дейност, дружеството добива и разработва подземни богатства от кариерни стопанства в Южна България, по концесионни договори със срок от 25 години. Наличието на запаси и последващото производство на инертни материали прави дружеството независимо и обезпечено в дългосрочен план. За покриване на цялостния процес по изграждане на инфраструктурни обекти, „АБ“ АД разполага с няколко асфалтосмесителни инсталации за производство на пълната гама от асфалтови смеси. Пълният набор от специализирана механизация и транспорт, висококвалифицираният персонал и ресурсите правят дружеството независимо, автономно и конкурентоспособно и са гаранция за качествено изпълнение на възложените проекти.

„АБ“ АД налага и изпълнява високи стандарти за качество, свързани с влаганите материали и извършените строителни дейности. Стриктно спазва въведените стандарти, технологични изисквания и правила. Реализираните от дружеството инфраструктурни проекти са еталон за качество.

„АБ“ АД е стабилен и предпочитан партньор при изпълнение на сложни и значими инфраструктурни проекти от регионално и национално значение. Компетенциите и опитът, спазването на поставените срокове и гарантираното високо качество превръщат компанията в лидер за Южен централен район и надежден строител, подпомагащ развитието на строителния бранш в България.

„АБ“ АД е сред учредителите и членовете на БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“, член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи от I-ва, II-ра, III-та, IV-та и V-та група, по всички категории, съгласно ПРВВЦПРС. Притежава лиценз за международен превоз на товари и разполага с акредитирана от БСА – СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ.

В дружеството са внедрени системи за управление на организацията по БДС EN ISO 9001-2015, БДС EN ISO 14001-2015, система за управление на енергията по ISO 50001-2011

Сертификати и удостоверения

Сертификат за акредитация

Строителна изпитвателна лаборатория БСА рег. № 46 ЛИ

Сертификати за съответствие на производствения контрол

Скални материали № 188-CPR-020-BG

Асфалтови смеси № 188-CPR-039-BG

Асфалтови смеси № 1922-CPR-1222

Минерално каменно брашно № 188-CPR-021-BG

Катионни битумни емулсии № 188-CPR-022-BG

Сертификати за система за управление на организацията

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Камара на строителите в България

Удостоверение № I – TV 015626 за право на изпълнение на строежи от първа група и строежи от втора до пета категория

Удостоверение № II – TV 004450 за право на изпълнение на строежи от втора група и строежи от първа до четвърта категория

Удостоверение № III – TV 005164 за право на изпълнение на строежи от трета група и строежи от втора до пета категория

Удостоверение № IV – TV 007630 за право на изпълнение на строежи от четвърта група и строежи от първа до пета категория

Удостоверение № V – TV 011000 за право на изпълнение на строежи от пета група

Българска браншова камара „Пътища“

Удостоверение за членство в БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“