Капацитет

Акционерно дружество „АБ” инвестира в усъвършенстване и повишаване квалификацията на човешките ресурси и модернизация на производствения капацитет. Компанията отчита повишените изисквания към гарантиране на дейностите си и успешно развива своя капацитет. От самото създаване на „АБ“, дейността на дружеството е обезпечена с необходимите за това висококвалифицирани специалисти, инженери, технически ръководители и други специалисти в областта на всички видове пътностроителните дейности, ремонтно-възстановителни работи, добив/производство на инертни материали и други, съобразени със спецификата на осъществяваните проекти.

Планираните обучения за повишаване на компетентностите, приемствеността и споделянето на знания и умения са основен принцип в процеса на работа, пряко свързани с предмета на дейност. По този начин компанията гарантира гъвкавост при справяне със сложни инфраструктурни обекти и практическа насоченост на знанията и уменията на своите кадри.

Обезпечаването на дейността чрез непрекъснато усъвършенстване на производствените мощности, оптимизиране на работните процеси е друг основен параметър в стратегията на дружеството и основен признак за темпа на развитие и пазарния обхват на компанията.

Кариерни стопанства

„АБ” AД разработва няколко кариерни стопанства в Южна България по концесионни договори за добив на инертни материали.

Произвежданите продукти отговарят на всички изисквания на стандартите за качество БДС, EN, ISO/IEC за производство на асфалтови смеси, бетонови разтвори и пътни основи.

Местоположение: с. Клокотница, община Димитровград, област Хасково
Концесионна площ: 662 дка
Оставащ обем на експлоатационните запаси: 20 000 000 м3

Срок на концесионния договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори от находище „Клокотница“ – 25 години

Находището „Клокотница“ се намира на около 1 км източно от с. Клокотница. Подземните богатства – мрамори, отговарят на изискванията по БДС за производство на трошен камък за пътни основи, асфалтови покрития и бетон. Теренът на находището, естествен хълм с наклон на изток, благоприятства за експлоатация по открит начин, по хоризонти от горе надолу при височина на работното стъпало Нст = 15.0 m. При необходимост могат да работят (напредват) едновременно няколко работни хоризонта. Непосредствено до находището има изградени асфалтови пътища, които се използват за извозването на добитата суровина до трошачно- сортировъчна инсталация (ТСИ) или до пресевно-сортировъчни инсталации (ПСИ). Технологичните процеси на кариерата преминават последователно през различни етапи – от взривяване, трошене, пресяване, захранване с добитите материали, през контролната скара на приемния бункер, претрошаване в челюстни и конусни трошачки, транспортиране с гумено транспортни ленти (ГТЛ) до обособени депа, след което материалите са готови за товарене и експедиция. Добивните работи се водят при използване на класическа схема на разработване с последователно изземване на запасите отгоре надолу по цялата дебелина на подземното богатство.

Предвидената годишна производителност от находище „Клокотница“ за добив и производство на материали е 500 000 тона годишно.

Местоположение: с. Лисово, община Свиленград, област Хасково
Концесионна площ: 61 038 м2
Оставащ обем на експлоатационните запаси: 1 744 500 м3

Срок на концесионния договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Лисово“ – 25 години

Находището „Лисово“ се намира на около 1 км северно от с. Лисово. Подземните богатства – мрамори, са годни за производството на трошен камък за пътни основи, асфалтови покрития и бетон. Теренът на находището, естествен хълм с наклон на юг, благоприятства за експлоатация по открит начин, по хоризонти от горе надолу при височина на работното стъпало Нст = 8.0 m. При необходимост могат да работят (напредват) едновременно няколко работни хоризонта, като винаги горният хоризонт изпреварва долния с минимум 14.0 m. Непосредствено южно от находището има изграден асфалтов път, който се използва за извозването на добитата суровина. Добивните работи се водят при използване на класическа схема на разработване с последователно изземване на запасите от горе надолу по цялата дебелина на подземното богатство.

Предвидената годишна производителност от находище „Лисово“ за добив и производство на материали е 50 000 тона годишно.

Местоположение: с. Гарваново, община Хасково, област Хасково
Концесионна площ: 204 дка
Оставащ обем на експлоатационните запаси: 2 508 800 м3

Срок на концесионния договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Змиярника“ – 25 години

Находището „Змиярника“ се намира на около 1 км южно от с. Гарваново. Подземните богатства – андезити, отговарят на изискванията на БДС за трошен камък за пътни настилки и бетон. Теренът на находището, естествен хълм с наклон на изток и югоизток, благоприятства за експлоатация по открит начин, по хоризонти от горе надолу при височина на работното стъпало Нст = 8.0 m. Непосредствено източно от находището има изграден асфалтов път, който се използва за извозване на добитата суровина. Добивните работи се водят при използване на класическа схема на разработване с последователно изземване на запасите от горе надолу по цялата дебелина на подземното богатство.
Предвидената годишна производителност от находище „Змиярника“ за добив и производство на материали е 50 000 тона годишно.

Производствени бази

Мобилна инсталация за производство на асфалтови смеси Bernardi MIC100 – E200

Местоположение: с. Клокотница, община Димитровград, област Хасково

Асфалтосмесителната инсталация осигурява непрекъснат режим на производство на асфалтови смеси. Към инсталацията са осигурени складови стопанства за битум и технологични горива както и депа за инертни материали.


Мобилна инсталация за производство на асфалтови смеси BERNARDI MIC S175 E 220

Местоположение: с. Крепост, община Димитровград, област Хасково, асфалтова база „Крепост“

Асфалтосмесител BERNARDI MIC S175 E220 осигурява непрекъснат режим на производство на асфалтови смеси с производителност 220 т/час. Асфалтовата база е с ниска консумация на енергоносители и с високи екологични показатели. Към инсталацията са осигурени складови стопанства за битум и депа за инертни материали.


Инсталация за производство на катионна битумна емулсия C60 – RV

Местоположение: с. Крепост, община Димитровград, област Хасково,  Асфалтова база „Крепост“

Катионните битумни емулсии са дисперсни системи произведени от специален вискозен битум, емулгатор, стбилизиращи добавки и други. Предназначени са за пластове за връзка между нова и стара пътна асфалтова настилка; повърхностни обработки; студени смеси от свързващо вещество за направа на тънки покрития.


Мобилна инсталация за производство на асфалтови смеси Marini Top Tower 4000

Местоположение: с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч

Асфалтосмесителната инсталация е ново придобита по „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Проект BG16RFOP002-3.002-0028 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в АБ АД“

Асфалтосмесител MARINI TOP TOWER 4000 е от последно поколение при който напредналите технологични процеси в производството, позволяват получаването на по-малко разходи и по-високо качество на крайния продукт, що се отнася до съпротивление, точност и функционалност. Използваните модерни сушилни барабани с висока производителност, електроника и сензори в системата на управление, позволяват значително спестяване използването на енергийни източници. Оптимизираните процеси по изсушаване на инертни материали, оказват по-малко влияние върху околната среда. Управлението и системите за контрол на Асфалтосмесител MARINI TOP TOWER 4000 са напълно компютъризирани.


Инсталация за производство на фин пълнител (минерално брашно)

Местоположение: с. Крепост, община Димитровград, област Хасково,  Асфалтова база „Крепост“ Предназначен за битумни смеси и повърхностни покрития за пътища, летища и други транспортни площи.

Строителна изпитвателна лаборатория при „АБ” AД

Местоположение: с. Крепост, община Димитровград, област Хасково,  Асфалтова база „Крепост“

СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ „АБ“ АД е оборудвана с технически средства за измерване и изпитване (ТСИИ) на CONTROLS , INFRATEST, UTEST.

Лабораторията извършва изпитвания по БДС, EN стандарти и Приложения към Наредби на МРРБ. В основната си дейност лабораторията извършва изпитване и вземане на извадки (проби) на камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития, пясък за пътни настилки, смеси асфалтобетонни за пътни настилки, уплътнени асфалтови пластове брашно минерално за асфалтобетонни смеси, битуми нефтени вискозни за пътно строителство и строителни почви.

Строителна изпитвателна лаборатория при „АБ” AД разполага с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен стаж при строителството на големи инфраструктурни обекти в страната и е оборудвана с нови съвременнни уреди и апарати, осигуряващи качествено извършване на видовете изпитвания.

Акредитирана съгласно:
– БДС EN ISO / IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”
– Сертификат за акредитация рег.№46 ЛИ от 24.01.2019г. от Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация”, валиден до 31.05.2020 год.

Механизация и транспорт

Местоположение: с. Крепост, община Димитровград, област Хасково,  Асфалтова база „Крепост“
„АБ“ АД притежава пълен набор от пътностроителна механизация, специализирани транспортни средства, леко и тежкотоварни автомобили както и малогабаритна техника за качествено изпълнение на основните и съпътстващи процеси по производство на инертни материали, асфалтови смеси, изграждане на инфраструктурни обекти, ремонт и поддръжка.
Пътностроителната механизация и транспортни средства са от водещи производители в света.

Дружеството инвестира във високотехнологични системи и решения (GPS) за контрол и управление на цялата механизация и автотранспорт. За целта е обособен отдел за мониторинг и логистика. Чрез използването на максималния потенциал на строителната механизация и транспорт се оптимизират на работните процеси с цел по-висока ефективност в производството на материали, изграждането, ремонта и поддръжката на инфраструктурни обекти. Дружеството разполага с няколко специализирани автосервиза на територията на селата Крепост и Клокотница за диагностика на техническото състояние и ремонт на механизация и транспорт.

Строителна механизация

Автогрейдери, багер-товарачи, верижни багери, колесни багери, челни товарачи с марки JCB, CATERPILLAR (CAT), KOMATSU, DOOSAN, BOBCAT

Кариерна техника

Мобилни роторни и челюстни трошачки, пресевни инсталации с марки METSO, POWERSCREEN, WESTERN RETEK

Асфалтополагаща механизация

Асфалтополагащи машини, бандажни и пневматични валяци, пътни фрези, автогудронатори с марки VÖGELE, BOMAG, WIRTGEN

Асфалтосмесителни инсталации

Мобилни асфалтосмесители с марки MARINI TOP TOWER, BERNARDI IMPIANTI

Транспортни средства

Тежкотоварни самосвали, леки автомобили и бусове с марки IVECO, MERCEDES, MAN, SCANIA, FORD

Бензиностанции за дизелово гориво и складове за съхранение на петролни продукти

Дружеството разполага с две модулни инсталации за дизелово гориво с резервоар с обем V=30 m3, разположени в собствени имоти, находящи се в с. Клокотница и с. Крепост. Модулните инсталации са оборудвани с бензиноколонки Gilbarco Veeder SK 700 за дизелово гориво, одобрен тип от Българския институт по метрология, както и с нивомерни системи Veeder Root (сонди), електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и фискален принтер с данъчен терминал. На бензиностанциите има внедрени системи за управление OILSYS, съгласно Наредба № H-18. В обектите се предлага богата гама от гориво-смазочни материали в т.ч. моторни, трансмисионни и специални масла, греси, специални течности, предназначени за използване от автотранспорта и пътностроителните машини.