Проекти

От създаването си до днес дружеството „АБ” изпълнява значими за регионалното развитие инфраструктурни обекти.

Специализирана в сферата на проектиране, строителство, ремонт и поддържане на обекти от транспортната инфраструктура, автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащите им инфраструктури.

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали „Хемус“ и „Марица“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Хасково, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата; Обособена позиция 2: ОПУ Хасково – АМ „Марица“
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена позиция 5: ОПУ Хасково
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДАНИЕ 09/10/2017 г. МП-194/08/09/2017 към извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена позиция 5: ОПУ Хасково
Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800
Определяне на изпълнител за строителство на 5 /пет/ обекта – лот 19, лот 20, лот 21, лот 22 и лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособена позиция 2 за строителство на обект BG16RFOP001-7.001-0020-S-01, ЛОТ 20 „Път III-663 Чирпан – Симеоновград, участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Стара Загора, област Хасково
Договор № BG16RFOP001-1.012-002-C02-S-4 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на междублокови и вътрешноквартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в гр. Хасково“ по обособена позиция № 1 „Благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Бадема” – ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14, кв. 613, гр. Хасково“
Договор № ПС-21/05.02.2019 г. „Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по “Реконструкция на пътен участък № 1 с дължина 3.420 км, от разклон с. Поповец до с. Пътниково от път НKV2177 със стар № М2, М6, ІІІ-5072, с. Сестринско – с. Поповец /с. Пътниково – с. Светослав/ НKV2175, община Стамболово”
Автомагистрала „Тракия“ /А4/ Оризово – Бургас, участък: Лот 4 Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подучастък от км 276+200 до км 285+200″
Автомагистрала „Марица“ /А1/ Оризово – Капитан Андреево, участък: ЛОТ 2 Димитровград – Харманли от км 36+400 до км 53+500
Изграждане на водопровод от ПС с. Овчарово до резервоар с. Коларово, водоеми с. Коларово 2*75 куб. м, община Харманли
Реконструкция на път НКV 2171/ІІІ-5074/ Стамболово – Царева поляна от км 0+000 до км 1+770
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – път № NKV 3110/NKV 2224, от с. Долни Главанак – разклон с. Голяма Долина – кръстовище с. Малко Брягово – с. Бориславци, от км 0+000 до км 3+612
Рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в община Маджарово, 2014 г.
Път ІV-50303 – Опан – Кравино, участък от км 0+000 до км 5+586.38 и път ІV-50304 – Опан – Тракия, участък от км 0+000 до км 4+910.42
Направа на довеждащ път и охранителна ограда към Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Свиленград
Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Тополово“ до напорен резервоар 150 куб. м
Водоснабдяване на група населени места от местност „Догру“, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино – клон с. Горно Прахово и с. Башево, община Ардино
Изграждане на техническата инфраструктура на територията на бивша консервна фабрика в гр. Димитровград
Изготвяне на технически проект за реконструкция на улицата в района на ОУ „Христо Ботев“, с. Българин, община Харманли
Изграждане на канализация, с. Ангел Войвода, община Минерални бани – завършен ІII-ти етап
Възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектори в с. Бисер, с. Лешниково и гр. Харманли. Ремонт на улична мрежа в с. Бисер – позиции II и III
Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІІ-506 Горски извор – Светлина – Минерални бани – Караманци, от км 15+100 до км 40+700
Реконструкция на път II 76 – Българин – Харманли, от км 57+727 до км 60+806.40
Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІІ-5074 – Книжовник – Стамболово – Голям извор, участък от км 0+000 до км 15+080
Рехабилитация на общински път и ремонт на улична мрежа в община Маджарово (2016 г.)
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, с. Лясковец, община Стамболово
Инженеринг – проектиране и строителство на път III-593 – Долно Черковище – Голям извор, участък от км 18+000 до км 38+050
Изграждане на улици на територията на община Стамболово, област Хасково (2017 г.)
Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на територията на община Хасково (2018 г.)
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрали „Хемус“ и „Марица“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Хасково, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата; Обособена позиция 2: ОПУ Хасково – АМ „Марица“ (2014-2018)
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата; Обособена позиция 5: ОПУ Хасково (2014-2018)
Автомагистрала „Тракия” – извършване на асфалтови работи на път III-534 – варианта гр. Гълъбово и път III-5071 – Перперикон
Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІ-55 – Голямата звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300
Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІІ-507 – граница ОПУ Кърджали – с. Мост – с. Долно Войводино – с. Манастир, от км 26+200 до км 39+700
Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІІ-761 – Княжево – Устрем – Радовец – Маточина – граница с Турция, от км 13+528 до км 26+700
Изграждане на околовръстен път – гр. Свиленград
Изграждане на ВиК инфраструктура на път ІІ-55 – Голямата звезда – Младиново – Свиленград, преминаваща през с. Младиново и с. Пъстрогор, община Свиленград
Реконструкция на ул. „Републиканска“ и ул. „Вашингтон“, община Кърджали
Укрепване бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали
Изграждане на ПСОВ Център и ПСОВ Изток, град Своге, Софийска област
Обновяване и рехабилитация на детска ясла № 9 „Ален мак”- гр. Димитровград, по проект №BG161PO001/1.1-01/2007/004 по оперативна програма Регионално развитие 2007- 2013
Реконструкция на път HKV 1009 със стар № 50608, I-8 – с. Горски извор – с. Ябълково – ж.п. гара Ябълково, община Димитровград
Изграждането на газорегулираща станция за компресиран газ и метанстанция в гр. Свиленград
Изграждане на железопътна линия Пловдив – Свиленград и ремонт на коридори IV и IX, фаза 2: Първомай – Свиленград, надлези и жп мостове
Път IV-50050 с. Ябълково – с. Крум, община Димитровград
Инженеринг – проектиране и строителство на ПСОВ с. Сърница, община Минерални бани за 500 еквивалент жители
Изграждане на ПСОВ с. Мезек, община Свиленград
Пречиствателна станция за питейни води гр. Правец, Софийска област
Строителство на местен път с. Новоселище – Бакалите – яз. Боровица, община Черноочене, област Кърджали – възложител фонд „Републиканска пътна инфраструктура” – София
Инженеринг – проектиране и строителство на път III-505 – пътен възел с I-5 – пътен възел с III- 507 (след с. Манастир) от км 0+000 до км 3+918
Извършване на аварийно възстановяване на мост и пътна част при км 16+200 по път III-598 Ивайловград – Мандрица – Меден бук
Път II-21 – обходен път на гр. Силистра от км 106+151 до км 112+235
Вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа на кв. „Боровица“, гр. Кърджали
Подобряване на съществуващи общински пътища, свързващи няколко населени места в община Минерални бани, реф. № HQ-001149/3/3/090
Изграждане на улици в с. Светослав, община Стамболово, обл. Хасково, реф. № HQ-00012/3/3/022
Изграждане на улична и канализационна мрежа в гр. Ардино, кв. „Бостанджиите”, реф. № HQ-0035/3/3/042
Водоснабдяване на група „Бакаджик”, отклонение за с. Войника, община Стралджа“, реф. № HQ-00025/3/3/036
Възстановяване и изграждане на водопровод и канализация в населените места в община Кула, реф. № HQ-00052/3/3/052
Рехабилитация на път IV-230119 – Завет – Сушево, от км 0+000 до км 6+871, реф. № HQ-00164/3/3/098
Реконструкция на част от уличната мрежа, община Цар Калоян, реф. № HQ-00042/3/3/046
Шосиране, асфалтиране и благоустрояване на уличната мрежа на територията на община Лозница, включваща улици в пет населени места с обща дължина 4 936 м, реф. № HQ-00123/3/3/077
Подобряване на уличната мрежа в община Садово, реф. № HQ-00040/3/3/044
Изграждане на водопровод – с. Ясенково, община Венец, реф. № HQ-00009/3/3/030
Водоснабдяване на община Антоново от яз. Ястребино, реф. № HQ-00125/3/3/079.
Рехабилитация на път ІІ-76 Княжево – Тополовград от км 6+700 до км 17+800, финансиран от фонд „Републиканска пътна инфраструктура” – София, възложител Областно пътно управление – Хасково
Инженеринг – изготвяне на технически проект и аварийно възстановяване на участък от път ІІ-76 – граница ОПУ Ямбол – Княжево, от км 1+737 до км 6+700
Допълнително строителство на път ІІ-76 Княжево – Тополовград от км 6+700 до км 17+800
Текущи ремонти и зимно поддържане на територията на РПС Кърджали, участък от път ІІІ-5071 Чифлик – Горна Крепост – Стремци – Черноочене, от км 0+000 до км 4+000
Рехабилитация на път III-506 Добрич – Горски извор
Мост на път III-554 Гълъбово – Симеоновград
Път II-59 Славеево – граница Република Гърция
Рехабилитация на улични настилки в гр. Кърджали
Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Димитровград от кръстовище бул. „Димитър Благоев“
Рехабилитация и реконструкция на пътища за достъп до туристически обекти в региони Смолян, Кърджали и Хасково (ЛОТ 1) и регион Пазарджик (ЛОТ 2), финансирани по програма ФАР
Път ІІІ-534 Раднево – Гълъбово от км 100+300 до км 117+997
Път І-5 Стара Загора – Димитровград от км 235+400 до км 266+500
Изпълнение на ЛОТ 7 от проект „Транзитни пътища III“, финансиран от Европейската инвестиционна банка
Строителство на канализация, с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково
Реконструкция на селскостопански път с. Винево, община Минерални бани – с. Габрово, община Кърджали
Текущ ремонт на улични настилки в общините Харманли, Хасково и Димитровград
Текущи ремонти на общински път IV-50507 Корен – Криво поле – Елена, път IV-50625 Въгларово – III-806, път IV-50053 Войводово – Орлово – Мандра
Строителство на бензиностанция, газостанция и комплекс за обществени услуги в с. Козлец, община Хасково
Рехабилитация на път IV-5632 Караманци – Винево, община Минерални бани
Ремонт на улична мрежа в общините Завет, Цар Калоян и Лозница
Изграждане на улична мрежа в село Светослав, община Стамболово
Отводнителни дейности по улична мрежа, с. Лясковец, община Стамболово
Строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Водоснабдяване”, с. Колец, община Минерални бани
Реконструкция на селскостопански път с. Гледка, община Стамболово
Водоснабдяване на кв. 57, 58, 59 и 60, с. Минерални бани, община Минерални бани
Ремонт на ГКПП „Капитан Андреево” по програмата за рехабилитация на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България
Рехабилитация на път ІІ-55 Главан – Голямата звезда от км 149+402 до км 155+143
Рехабилитация на отсечка от АМ „Марица” – част от ЛОТ 3 по Проект за рехабилитация на републиканската пътна мрежа „Транзитни пътища II“, финансиран от ЕИБ и програма ФАР
Ремонт на път Е85 Димитровград – Хасково
Ремонт на асфалтобетоновата настилка на перона, летище София
Полагане на асфалтова настилка в режим на експлоатация на пистата, летище София
Ремонт на път Е80 Хасково – Харманли – част от ЛОТ 5 по проект „Транзитни пътища“, финансиран от ЕБВР